Indsatsområde 2: Viden til tiden

Borgere, pårørende og medarbejdere skal opleve en bedre koordination i patientforløb og en lettere hverdag, hvor vigtige oplysninger er lige ved hånden.

Kontakt

De rette oplysninger om patienten skal være til stede, når der er brug for dem

Ved at udvikle fælles standarder og infrastruktur, der kan koble lokale it-systemer bedre sammen, skal afstanden mellem de enkelte aktører gøres kortere. Overordnet set sigter indsatsområdet dermed mod at skabe følgende forandringer:

 • Komplekse forløb skal opleves som mere simple for både borgere og sundhedspersoner
 • Borgere skal mødes af sundhedspersoner, der har forudgående indsigt i deres forløb
 • Borgere vil, hvor det er relevant, kun skulle afgive den samme oplysning én gang
 • Sundhedspersoner skal bruge mindre tid på at fremskaffe relevant information om de borgere, de giver behandling og pleje
 • Sundhedspersoner skal opleve digitale redskaber som hjælpsomme i arbejdet med at løfte kerneopgaverne, og at de samtidig -  ”per default” - bidrager til den større sammenhæng

Initiativer under indsatsområdet

 • Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer
  Der skal gennemføres analyser samt etableres og afprøves prototyper af nye kommunikationsformer for den eksisterende Medcom-kommunikation af fx epikriser, genoptræningsplaner, udskrivningsrapporter mv. Inden udgangen af 2019 træffes der beslutning om evt. omlægning af kommunikationen mellem sundhedsvæsenets sektorer hen mod en øget grad af online datadeling.
   
 • Et samlet patientoverblik til pleje og behandling
  Der skal inden udgangen af 2019 udvikles og afprøves løsninger til et samlet patientoverblik, som skal give bedre overblik over eget forløb for den enkelte patient og dennes pårørende samt gøre det lettere for medarbejdere på tværs af sundhedsvæsenet at koordinere aktiviteter.
   
 • Digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører
  Der skal udvikles en række nye standarder og funktioner i fagsystemerne i almen praksis, bl.a. et hurtigt patientoverblik samt en intelligent indbakke som skal bidrage til, at lægen ikke overser vigtig patientinformation.
   
 • Mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre
  FMK er i dag udbredt på alle hospitaler, alle praktiserende læger samt på ældreområdet i kommunerne. Med initiativet fortsættes udbredelsen, så Fælles Medicinkort og dækker misbrugscentre og bosteder.
   
 • Bedre overblik med strukturerede omsorgsjournaler i kommunen
  Med indsatsen fortsættes arbejdet med at udbrede en ny fælles standard og metode (Fælles Sprog III) for registrering af data på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne inden udgangen af 2018.