Sundhedsdataprogrammet

Sundhedsdataprogrammet var et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af it-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner, der forløb i årene 2015-2018.

Formålet med Sundhedsdataprogrammet var at skabe større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater og forbedre adgangen til og brugen af danske sundhedsdata - for både borgere, klinikere og beslutningstagere på tværs af sundhedsvæsenet.

Overordnet skulle Sundhedsdataprogrammet:

 • Bidrage til en modernisering af it-infrastrukturen i Sundhedsdatastyrelsen
 • Sikre bedre datakvalitet og datagrundlag
 • Styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata
 • Etablere en ny og let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet.

Sundhedsdataprogrammet bestod af fire temaer, hvortil der var knyttet en række projekter. De fire temaer var:

 • Visning af sundhedsdata med nye værktøjer
  Formålet var at skabe mere tilgængelige og anvendelige sundhedsdata – dels ved at vise nye måde at præsentere sundhedsdata på og dels ved at skabe formidlingsplatforme, som præsenterer sundhedsdata i et brugervenligt og intuitivt design.
 • Udvidelse af eksisterende datagrundlag
  Formålet var at udarbejde strategier for målrettet indsamling af data, herunder opbygning af værktøjer og processer, og at udvide det allerede eksisterede datagrundlag i Sundhedsdatastyrelsen med strukturerede og ustrukturerede data, herunder eksempelvis data omkring sygehusmedicin.
 • Fremtidig organisering, datasikkerhed og styring
  Formålet var at fastlægge rammer og ressourcer for realiseringen af Sundhedsdataprogrammet og udarbejde fremadrettede målsætninger omkring kvalitet og sikkerhed i forbindelse med registrering af sundhedsdata.
 • Modernisering og LPR3
  Formålet var at modernisere modtagelsen og anvendelsen af sundhedsdata, herunder udarbejdelse af Sunddataplatformen, som skulle modernisere måden at opbevare og strukturere sundhedsdata på.

Bestyrelse og programejer

Bestyrelsen for programmer bestod af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Praktiserende Lægers Organisation, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program, Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen (formand). 

Programejer var Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen.