Programorganisering

Organiseringen af Sundhedsdataprogrammet tager udgangspunkt i den fællestatslige programmodel, hvor styrings- og samarbejdsstrukturen skal sikre fokus og retning for programmet.

Der er etableret en tværgående styrings- og samarbejdsstruktur for Sundhedsdataprogrammet med udgangspunkt i den fællesstatslige programmodel.

Læs om den fællesstatslige programmodel

Se organisationsdiagrammet for Sundhedsdataprogrammet (PDF)

Bestyrelse for sundhedsdata

Bestyrelsens opgaver er af overordnet strategisk karakter. Bestyrelsen skal dermed bl.a. sætte retning for udvikling af sundhedsdataområdet og forestå koordination og prioritering af nye dataområder, der kan understøtte visionen om Bedre sundhed gennem bedre brug af data.

Bestyrelse for sundhedsdata består af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægevidenskabelige selskaber, Praktiserende Lægers Organisation, Regionerne/Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen (formand).

Programejer

Programejeren af Sundhedsdataprogrammet er Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen. Programejeren har det overordnede ansvar for programmets gennemførelse, herunder at der foretages de nødvendige prioriteringer samt sikre fokus og retning for programmet. Programejeren vil bl.a., via Sundhedsdataprogrammets koncernstyregruppe, overvåge fremdrift, risici og økonomi i programmet, yde sparring til programledelsen og håndtere ændringer i programmet.

Programstyregruppe

Programstyregruppen er blandt andet ansvarlig for at prioritere og godkende projekterne i programmet og etablere de nødvendige rammebetingelser og støtte til programmet blandt interessenter i regioner og kommuner. Programstyregruppen varetager ligeledes rollen som forandringsejer for programmet.

Udover den overordnede programstyregruppe, er der enkelte af projekterne i Sundhedsdataprogrammet, der, grundet enten størrelse eller karakter af projektet, har nedsat deres egne projektstyregrupper med ekstern deltagelse.

Programstyregruppen består af repræsentanter på direktionsniveau fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Lægemiddelstyrelsen, Finansministeriet og programledelsen.

Sundhedsdataprogrammets Koncernstyregruppe

Sundhedsdataprogrammets Koncernstyregruppen følger den løbende udvikling og fremdrift i programmet og har ansvaret for konkretisering og gennemførelse af programmets projekter og risikominimerende handlinger, herunder efterlevelse af beslutninger og tidsplaner, besluttet i programstyregruppen. Herudover har gruppen ansvar for at træffe løbende operationelle beslutninger.

Udover programmets koncernstyregruppe eksisterer der en leverandør- og projektstyregruppe med intern deltagelse.

Sundhedsdataprogrammets koncernstyregruppe består af programejer, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet og programledelsen.

 

Mere om Programorganisering

 • Programledelse

  Programledelsen har ansvar for styring og planlægning af programmets fremdrift og gennemførelse i henhold til programstyregruppen og Sundhedsdataprogrammets koncernstyregruppes beslutninger. Programledelsen har det daglige ledelsesansvar for programmets projektledere og medarbejdere og skal koordinere leverancer og prioritere projekter, herunder sikre løbende justeringer af programmet med henblik på at opnå den ønskede transformation af Sundhedsdatastyrelsen.

  Programledelsen består af Malene Højsted Kristensen og Lise-Lotte Teilmand.


 • Programsekretariat

  Programsekretariatet har sammen med programledelsen ansvar for løbende at følge op på fremdrift, økonomi og kvalitet i de enkelte projekter i programmet samt den daglige drift af Sundhedsdataprogrammet. Dette indebærer bl.a. udarbejdelsen af fælles processer, metoder, værktøjer og standarder for programmet samt overordnet kommunikationsstrategi og økonomisk overblik for programmet.

 • Referencegruppe

  Sundhedsdataprogrammet referencegruppe skal sikre, at relevante interessenter såsom klinikere, lægevidenskabelige selskaber, patienter, forskere og eksperter inddrages i Sundhedsdataprogrammets arbejde. Referencegruppen bidrager med viden og forslag til projekternes indhold og realisering i programmet.

  Sundhedsdataprogrammets referencegruppe består af relevante sundhedsfaglige aktører fra bl.a. kommuner og regioner.

 • Løsningsforum

  Løsningsforum er en støttefunktion til programledelsen og sekretariatet og tilbyder sparring til programledelsen og projekter omkring løsningsforslag inden for de rammer, der er fastlagt af Sundhedsdataprogrammets koncernstyregruppe og programledelsen.

  Løsningforum består af en teknisk ledende rådgiver, sektionsleder for programsekretariatet samt relevante afdelingschefer.

  Læs referater fra Sundhedsdataprogrammets styregruppe og referencegruppe