Bedre formidling og præsentation af data (ID2)

Bedre formidling og præsentation af data (ID2) er et overordnet projekt med flere underprojekter, som samlet skal skabe mere tilgængelige og anvendelige data ved hjælp af en intuitiv og brugervenlig datapræsentation.

ID2A handler om at skabe information til sygehusvalg. Formålet med projektet er, at styrke borgernes og sundhedsprofessionelles adgang til data omkring fx ventetider og patienttilfredshed ved frit- og udvidet frit sygehusvalg. Projektet skal sikre, at data gøres tilgængelige for brugere på forskellige it-mæssige niveauer. Dette imødekommes ved, at der udvikles en hjemmeside, der skal være intuitiv og brugervenlig. For at sikre, at løsningen stemmer overens med brugernes behov, skal brugere involveres i udviklingen af den nye løsning. På sigt skal projektet sikre let adgang til information omkring fx ventetider og patienttilfredshed på en given undersøgelse eller behandling på danske offentlige og private sygehuse.

ID2B har til formål at skabe en eksplorativ visning af data for lungecancer. Visningen skal give sundhedsprofessionelle bedre mulighed for at se egne indberettede data for lungecancer og sammenligne egne data med data fra andre afdelinger. Indsigt i resultater på tværs af afdelinger kan medvirke til diskussion om forbedringspotentialer og give yderligere viden om kvalitet i behandlingsforløbet.

ID2C har til formål at øge tilgængeligheden og synligheden af de nationale indikatorer for sundhedsvæsenets resultater for politiske beslutningstagere og administrativ ledelse i stat, regioner og kommuner. Den 29. april 2016 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner en politisk aftale om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Disse mål er en del af en større omstilling på sundhedsområdet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling fremfor kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, der skaber værdi for patienten. De otte nationale mål for sundhedsvæsenet er:  

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  • Behandling af høj kvalitet
  • Hurtig udredning og behandling
  • Øget patientinddragelse 
  • Flere sunde leveår
  • Mere effektivt sundhedsvæsen

For hver af de otte nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, fx forebyggelige indlæggelser af ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer og viser udviklingen for de overordnede mål. Målet med projektet er på den baggrund, at skabe en platform, hvor opgørelser og indikatorer, der beskriver sundhedsvæsenets resultater, kan gøres tilgængelige for relevante beslutningstagere. Projektets løsning skal bidrage til synlighed omkring sundhedsvæsenets resultater og understøtte regionernes og kommunernes arbejde med at forankre de nationale mål lokalt.

ID2E indebærer udviklingen af et kræftpatientoverblik, der skal skabe et bedre datagrundlag på kræftområdet. I takt med udviklingen i Sundhedsvæsenet, indsamles nye og andre typer af data i Sundhedsdatastyrelsen, fx patientrapporterede oplysninger og uddybende oplysninger om kvaliteten af behandlinger. Hvis disse data skal kunne udnyttes fremadrettet, af fx patienter, er det afgørende, at modernisere og tilrettelægge det nationale cancerdatagrundlag, i Sundhedsdatastyrelsen, på en mere struktureret måde end i dag. Formålet med projektet er derfor at etablere ”Kræftpatientoverblikket”, der skal forbedre adgangen til og anvendelsesmulighederne med sundhedsdata i Sundhedsdatastyrelsen til kræftrelaterede formål for patienter og offentlighed.