Showcase (ID1)

Projektet Showcase (ID1) er afsluttet, og arbejder med præsentation og formidling af nationale sundhedsdata, som giver nye muligheder for anvendelsen af sundhedsdata.

Baggrund for projektet

Baggrunden for showcase-projektet er ønsket om at demonstrere nye muligheder for præsentation og formidling af nationale sundhedsdata, som kan understøtte visionen om mere tilgængelige og anvendelige sundhedsdata. Projektet er et forarbejde til Sundhedsdataprogrammet, hvor der løbende opbygges en ny datamodel og en ny brugergrænseflade, hvor sundhedsdata kan præsenteres.

Formål med projektet

Formålet med showcase-projektet er at illustrere potentialerne og værdien i at sammenstille og formidle danske sundhedsdata på nye måder. Et vigtigt element i dette er at kombinere data, som i dag findes hos Sundhedsdatastyrelsen, fx data fra Landspatientregisteret, med data fx fra de Regionale Kvalitetsdatabaser (RKKP). Projektet skal illustrere, hvordan sundhedsdata kan gøres mere tilgængelige og anvendelige for klinikere, forskere, administratorer og borgere.

Bedre anvendelsesmuligheder med data skal fx understøtte synlighed om, hvilke behandlingsformer, der giver de bedste resultater og muliggør udvikling af bedste praksis gennem benchmarking og videndeling på tværs af hospitalsafdelinger.

Projektets leverance

I projektet blev der lavet et showcase som illustrerede data om forebyggelige indlæggelser. Her blev data antallet af forebyggelige indlæggelser og omkostninger fordelt på diagnoser og kommuner, regioner og borgere m.fl. gjort tilgængelige eks. til analyse af forebyggelsesindsatsen i kommuner.  
Derudover blev der udarbejdet en showcase, der illustrerede udskrivelse af antibiotika fordelt på regioner og kommuner samt alder og køn, til brug for sammenligning og benchmark på tværs af sundhedsvæsenet.
Slutteligt blev cancerkirurgidata, inden for 6 udvalgte diagnoseområder, præsenteret i en brugervenligt og intuitivt visning, i form af Sundhedskortet. På Sundhedskortet er det muligt at se bl.a. data om antal forløb, gns. indlæggelsestid, 30 dags mortalitet og antal komplikationer fordelt på regions og sygehusniveau i en eksplorativ visning.    

Showcase projektets formidling og præsentation af data vil danne beslutningsgrundlag for Sundhedsdataprogrammets ID2-projekt: Bedre formidling og præsentation af data.