Deling af yderligere strukturerede data (ID6)

Projektet (ID6) har fokus på individdata på medicinområdet, som er en forudsætning for at følge og skabe bedre rammer for forskning og udvikling.

Baggrund for projektet

Lægemidler indgår som et centralt element i behandlingen af patienterne i det danske sygehusvæsen og udgør en væsentlig andel af sygehusenes ressourceforbrug. Baggrunden for projektet er en konsulentanalyse, der undersøgte styringen af medicinanvendelsen på sygehusene. Den anbefaler, at der tilvejebringes strukturerede og fyldestgørende data om medicinanvendelsen på individniveau. Det skyldes bl.a., at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre, hvilken medicin, der ordineres, dispenseres og administreres i forhold til den enkelte patient, hvilket er relevant i forhold til at sikre større viden om behandlingseffekter, bivirkninger, patientsikkerhed m.v.

Læs mere om konsulentanalysen (PDF)

Endvidere er individdata på medicinområdet en forudsætning for at følge forbrug og styring ud fra data og for at skabe bedre rammer for forskning og udvikling. Forskningen på lægemiddelområdet går desuden i retning af 'real world evidence', altså viden om den reelle effekt i sundhedsvæsenet og på forskellige patientgrupper, fremfor blot at anvende initiale kliniske studier, hvilket understreger behovet for data på individniveau.

Formål med projektet

I økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner fremgår det, at der skal etableres et nationalt individbaseret sygehusmedicinregister i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Data skal som udgangspunkt behandles i pseudonymiseret form, men skal kunne kobles til andre typer af data på individniveau fra andre kilder ved konkret behov. Der er indledningsvis fokus på understøttelse af ledelsesinformation i regionerne, således at data kan anvendes som grundlag for opfølgning på medicinforbruget, herunder til at identificere muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedringer.