Privacy (ID21)

Opbevaring og behandling af sundhedsdata skal håndteres i henhold til Persondataloven hvorfor projektet skal tilvejebringe et værktøj som kan understøtte, at brugere overholder rammer og retsgrundlag til håndtering af sundhedsdata.

Baggrund for projektet

Sundhedsdatastyrelsen modtager, bearbejder og formidler på nuværende tidspunkt en række data om kvalitet, aktivitet og økonomi på tværs af sundhedsvæsnet i nationale registre. Der er både tale om data, som er indberetningspligtige for regioner og kommuner og data, som frivilligt indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. De nationale data stilles til rådighed for sundhedsvæsenets aktører til brug for bl.a. planlægning og kvalitetsudvikling og sundhedsforskning.

Sunddataplatformen er Sundhedsdatastyrelsens nyetablerede platform til opbevaring og behandling af sundhedsdata, og platformen danner dermed også grundlaget for præsentation af data. Sunddataplatformen har bl.a. til formål at understøtte bedre indsamling af nationale sundhedsdata på en fælles platform, hvor data er tilgængelige for alle godkendte centrale og decentrale brugere. En væsentlig del af at gøre data tilgængelige for godkendte brugere er, at styre og kontrollere adgang til personfølsomme data gennem en kombination af teknologi og procedurer. Derfor skal der sikres en systematisk overholdelse af retsgrundlaget for arbejdet med persondata og brugerne skal godkendes med en dokumentation for at de er godkendte, således at der ikke kan være tvivl om, hvem der er godkendte brugere af sundhedsdata.

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at tilvejebringe et værktøj til Sundhedsdatastyrelsen, som kan understøtte, at brugere overholder og har viden om rammer, retsgrundlag og brug af værktøjer for adgang til og håndtering af sundhedsdata i Sundhedsdatastyrelsen.

Persondataloven sætter de juridiske rammer for, hvilke betingelser, der gælder for behandling af personoplysninger, og hvordan personoplysninger skal beskyttes. Projektet tager blandt andet hensyn til denne lov, og den for nyligt vedtagne persondataforordning, som yderligere klarlægger den dataansvarliges forpligtelser ved håndtering- og behandling af personoplysninger.

Projektets leverance er et værktøj, som Sundhedsdatastyrelsen kan bruge til certificering af brugere af sundhedsdata. Dette værktøj skal understøtte Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsdataprogrammets generelle arbejde med sundhedsdata.