Strategi for bedre brug af eksisterende data (ID4)

Projektet strategi for bedre brug af eksisterende data (ID4), skal medvirke til en større gennemsigtighed i forhold til indsamling og deling af data.

Baggrund for projektet

Sundhedsdatastyrelsen modtager, bearbejder og formidler på nuværende tidspunkt en række data om kvalitet, aktivitet og økonomi på tværs af sundhedsvæsenet i nationale registre, fx Landspatientregisteret. Der er både tale om data, som er indberetningspligtige for regioner og kommuner samt data, som frivilligt indberettes. De nationale data stilles til rådighed for sundhedsvæsenets aktører til brug for bl.a. planlægning, kvalitetsudvikling og forskning. Der er dog udfordringer ved den nuværende samarbejde om data. Disse udfordringer består blandt andet i:

  • At ikke alle indberetningspligtige data leveres til Sundhedsdatastyrelsen
  • At data, der leveres på et frivilligt grundlag, ikke indhentes systematisk på tværs af regioner og kommuner
  • At der mangler principper og procedurer for beslutning om indberetning af data, der kan sikre en systematisk indsamling af data på tværs af regioner og kommuner.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at udarbejde et oplæg til en strategi for den fremadrettede prioritering af indsamling og deling af data. Strategien skal beskrive en governancestruktur og procesbeskrivelse for identificering og prioritering af indsamling og deling af data samt udarbejde en overordnet kortlægning af brug, deling og indsamling af data med udgangspunkt i de eksisterende data.
Strategien skal bl.a.:

  • Sikre, at nationale data, som indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, anvendes mere hensigtsmæssigt
  • Sikre, at data, som parterne er forpligtede til at indberette, indberettes
  • Sikre en fast rolle- og kompetencefordeling og faste procedurer og principper, når der tages beslutninger og iværksættes nye initiativer på sundhedsdataområdet

Projektet skal dermed skabe større gennemsigtighed i forhold til indsamling og deling af data og sikre fælles prioritering af arbejdet. Herigennem skal realisering af visionen for Sundhedsdataprogrammet understøttes, bl.a. ved at skabe et grundlag for bedre brug af sundhedsdata på tværs af sundhedsvæsenets aktører. Dette skal bidrage til at synliggøre og udligne forskelle i kvalitet og understøtte læring på tværs af sundhedsvæsenets aktører.

Projektets leverance

Strategien for bedre brug af data indeholder 12 anbefalinger til forbedringer af anvendelsen af og samarbejdet om sundhedsdata. Bl.a. anbefales det, at der etableres et samlet og mere ensartet overblik over de registre, der findes i Sundhedsdatastyrelsen, samt en tydelig dokumentation af indholdet af de enkelte registre. Derudover anbefales det, at opstille konkrete mål for tilbagelevering af data til dataleverandører. Dette anbefales idet den manglende udnyttelse af data til lokale formål primært skyldes, at regioner og sygehuse ikke kan tilgå data tilstrækkelig tidligt og på et detaljeringsniveau, der muliggør opfølgning og kvalitetsudvikling.