Strategi for bedre registreringspraksis (ID3) (afsluttet)

For at imødekomme behovet for ensartet registrering af høj kvalitet, skal der udarbejdes en strategi for bedre registreringspraksis.

Baggrund for projektet

Det er et centralt element for anvendelsen og værdien af data, at data opfattes som valide, anvendelige og af høj kvalitet. Det vurderes imidlertid, at data, der registreres forskellige steder i sundhedsvæsenet, varierer i kvalitet, karakter og indhold. Det gælder for eksempel indberetning til Landspatientregisteret, Sygesikringen og særlige registre såsom Cancerregistret, Fødselsregistret og Dødsårsagsregistret. Variansen i hvordan der registreres på tværs af sundhedsvæsenet vil på sigt være en udfordring i forhold til muligheden for at lave fuldt valide sammenligninger af fx kvalitet og ressourceanvendelse. Derfor er det vigtigt, at den fælles registreringspraksis styrkes. Samtidig er der et stigende registreringskrav, særligt i kommunerne, der betyder, at den fælles registreringspraksis er essentiel at få udrullet kontinuerligt.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at udarbejde en strategi for bedre registreringspraksis, der skal sikre, at kvaliteten af data forbedres gennem øget opmærksomhed og kendskab til ensartet registrering. Dermed kan mulighederne, for den tværgående anvendelse af data, øges.

Strategien skal indeholde 3 hovedelementer:

  • Et oplæg til en fast governancestruktur for registreringspraksis på tværs af sundhedsvæsenet.
  • En kortlægning af de udfordringer, der er for registreringspraksis.
  • Anbefalinger og forslag til initiativer til, hvordan de kortlagte udfordringer for registrering kan løses i governancestrukturen.

Strategien skal desuden have fokus på, hvordan man effektivt kan påvirke opfattelsen af dataregistreringer positivt, så det i højere grad end i dag opfattes som en værdiskabende aktivitet og ikke en administrativ og bureaukratisk opgave.

Projektets leverance

Strategien, der blev udarbejdet i projektet, har hovedsageligt fokus på de data, der leveres til Landspatientsregistret (LPR). Det skyldes, at LPR udgør et velegnet grundlag for et generelt fokus på og arbejde med forbedring af registreringspraksis, da LPR er det største og væsentligste register inden for sundhedsområdet. Strategien for bedre registreringspraksis af data til LPR indeholder i alt 14 anbefalinger fordelt på de tre områder, retningslinjer, arbejdsgange og validering, samt den overliggende samarbejdsmodel for arbejdet. Anbefalingerne indbefatter bl.a. øget visning af data for registreringsansvarlige samt øget adgang til data til analyseformål ofr sundhedsprofessionelle. Derudover anbefales en ensretning af lokale vejledninger og fortolkninger samt øget fokus på vejledning og uddannelse.