National udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt

I forlængelse af udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal kommuner og regioner implementere et landsdækkende telemedicinsk tilbud til borgere med hjertesvigt.

Kontakt

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalerne for 2021 aftalt en landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt.

Aftalen bygger på gode erfaringer fra landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL samt TeleCare Nords storskalaprojekt vedrørende telemedicin til borgere med hjertesvigt. 

Storskalaprojektet viser blandt andet forbedringer i tryghed hos de involverede hjertesvigtpatienters samt besparelser på sundhedsydelser som følge af bl.a. færre indlæggelser og ambulante besøg pr. patient.

Læs mere om storskalaprojektet vedrørende hjertesvigt

Planer for implementering 

Forud for udbredelsen udarbejder hver landsdel en implementeringsplan for indsatsen, som skal danne baggrund for, at der kan aftales en slutdato for den landsdækkende udbredelse af tilbuddet ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. 

Implementeringsplanerne tager afsæt i en fælles skabelon, som er udarbejdet af sekretariatet for porteføljestyregruppen for udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Som et led i forberedelsen af den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt er der igangsat en række forberedende aktiviteter:

Forberedende aktivteter

 • Kortlægning af eksisterende telemedicinske løsninger til hjertesvigt

  Center for Telemedicin i Region Midtjylland har gennemført en kortlægning af eksisterende telemedicinske løsninger til hjertepatienter i regioner og kommuner. Kortlægningen giver bl.a. input til Sundhedsstyrelsens arbejde med at fastlægge sundhedsfaglige anbefalinger for telemedicin til patienter med hjertesvigt og til fastlæggelsen af det telemedicinske tilbud i hver landsdel.

  Læs kortlægning af eksisterende telemedicinske løsninger til hjertepatienter (PDF)

 • Sundhedsfaglige anbefalinger for telemedicin til borgere med hjertesvigt

  Sundhedsstyrelsen har stået i spidsen for et arbejde med et fastlægge sundhedsfaglige anbefalinger for telemedicin til borgere med hjertesvigt. Anbefalingerne vil indgå i landsdelsprogrammernes arbejde med implementeringsplanerne og dermed sætte rammerne for landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt. 
  Som led i at udarbejde retningslinjerne har en arbejdsgruppe bestående af bl.a. regioner, kommuner og faglige selskaber rådgivet Sundhedsstyrelsen i bl.a. inklusion og eksklusion af borgere med hjertesvigt samt det sundhedsfaglige indhold. 

  Læs anbefalingerne for telemedicin til borgere med hjertesvigt 

 • Business case til telemedicin til borgere med hjertesvigt

  I økonomiaftalen for 2021 fremgår det, at den endelige fastlæggelse af de udgiftsmæssige konsekvenser for udbredelsen afventer fastlæggelse af beregningsforudsætninger og konsolidering og udarbejdelse af national business case. 

  Business casen skal kvalificere de samlede økonomiske omkostninger og gevinster for indsatsen om landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt samt opgøre fordelingen heraf mellem regioner og kommuner. 

  Det er forventningen, at den endelige business case foreligger medio 2021.