Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, der belyser akutte genindlæggelser i psykiatrien.

Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.

En af disse analyser er 'Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen', som bl.a. beskriver omfanget af genindlæggelser i psykiatrien, samt ser på i hvilken grad forholdene vedrørende patienterne og den foregående indlæggelse, påvirker risikoen for en genindlæggelse.

Analysen belyser også patientenernes kontakt med egen læge, privatpraktiserende psykiater og besøg på psykiatrisk ambulatorium i perioden mellem primærindlæggelsen og genindlæggelsen.

Genindlæggelsesfrekvensen for hver enkel kommune sammenholdes med en justeret genindlæggelsesfrekvens, hvor der tages højde for kommunes patientsammensætning. Dette kan give en indikation af, om kommunerne har flere eller færre genindlæggelser, end der kan forventes, givet kommunes patientsammensætning.

Mere om Genindlæggelser i psykiatrien

 • Kort om analysens resultater

  Analysen ”Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen” har fokus på, at belyse hvordan risikoen for at blive genindlagt, påvirkes af patientens karakteristika og kendetegn ved indlæggelsen, der ligger til grund for genindlæggelsen.

  Analysen har fokus på voksne patienter (19+ år) og viser bl.a. at:

  • 23 pct. af alle psykiatriske indlæggelser efterfølges af en genindlæggelse.
  • Genindlæggelser finder typisk sted tæt på udskrivningstidspunktet for foregående indlæggelse. Ca. 25 pct. af alle genindlæggelser finder sted inden for de første tre dage.

  Hvad kendetegner de patienter, som genindlægges?

  • Yngre patienter har en højere genindlæggelsesfrekvens.
  • Patienter, der bor alene i eget hjem, genindlægges oftere end andre.
  • Førtidspensionister har en højere genindlæggelsesfrekvens.
  • Patienter, der tidligere har haft kontakt til sygehusvæsnet, har en højere genindlæggelsesfrekvens.

  Hvad kendetegner indlæggelser, som fører til genindlæggelse?

  • Indlæggelser, der er korte.
  • Indlæggelser, hvor udskrivningen finder sted uden for dagstid.
  • Indlæggelser, hvor udskrivningen finder sted i weekenden. 

  Kontakt med egen læge og psykiatriske besøg efter udskrivningen:

  • Patienter, som genindlægges, har i mindre grad kontakt til deres alment praktiserende læge end patienter, der ikke bliver genindlagt.
  • Godt 17 pct. af patienterne, som genindlægges, ser deres egen læge mellem primærindlæggelsen og genindlæggelsen.
  • Patienter, som genindlægges, har psykiatriske besøg efter udskrivningen i samme omfang som patienter, der ikke genindlægges.
  • Knap en tredjedel af patienterne har et psykiatrisk besøg inden de genindlægges.

  Et justeret genindlæggelsesniveau:

  • Flest kommuner har en lavere genindlæggelsesfrekvens end forventet, når der tages højde for kommunens patientsammensætning.

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre