Medicinske afdelinger

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen lavet tre analyser, der fokuserer på aktivitet, patientflow og patientsammensætning på de medicinske afdelinger i perioden fra 2014 til 2017.

Delrapport 1 har fokus på at skildre kontaktmønster samt patientsammensætningen på de medicinske afdelinger for perioden 2014-2017. Et udpluk af hovedresultaterne er:

 • 1,2 mio. patienter er i kontakt med medicinske afdelinger i 2017. Det er 136.000 flere patienter end i 2014, hvilket svarer til en stigning på 13 procent. Denne stigning er drevet af en vækst i antallet af patienter med ambulant kontakt, mens antallet af patienter med indlæggelse har været omtrent konstant.
 • Patienter på medicinske afdelinger har i gennemsnit næsten tre gange så mange kontakter med praksissektoren som den øvrige befolkning i både 2014 og 2017.

I delrapport 2 belyses variationen i antal indlæggelser og udskrivninger på medicinske afdelinger i løbet af året, på tværs af ugedage og inden for et døgn i 2017. Der ses både på akutte og planlagte indlæggelser. Analysen viser bl.a.:

 • Der er sæsonvariation i antallet af indlæggelser på de medicinske afdelinger. I februar og marts måned bliver 4,5 procent flere patienter indlagt på medicinske afdelinger sammenlignet med årsgennemsnittet.
 • Akutte indlæggelser udgør 90 procent af alle indlæggelser i weekenden på medicinske afdelinger.

I delrapport 3 belyses forskelle i kontaktmønster og demografiske karakteristika for patienter med gentagne akutte indlæggelser i 2017 sammenlignet med de øvrige patienter på medicinske afdelinger:

 • Patienter med gentagne akutte indlæggelser udgør 11 procent af alle patienter med indlæggelse på medicinske afdelinger. De står for mere end hver fjerde indlæggelse og tæt på hver tredje sengedag i 2017. Endvidere har patienter med gentagne akutte indlæggelser:
  - Godt tre gange flere indlæggelser og ambulante kontakter pr. patient.
  - Dobbelt så mange korttidsindlæggelser og forebyggelige indlæggelser pr. patient.
  - En produktionsværdi pr. patient på 195.500 kr., hvilket er næsten 10 gange højere end for de øvrige patienter på medicinske afdelinger i 2017.
 • Knap to ud af tre patienter med gentagne akutte indlæggelser er 65 år eller ældre, og tre ud af fire har en eller flere udvalgte kroniske sygdomme. Til sammenligning er ca. en tredjedel af de øvrige patienter 65 år eller ældre, og godt en tredjedel har en eller flere udvalgte kroniske sygdomme.
 • Patienter med gentagne akutte indlæggelser har oftere ambulant kontakt eller kontakt til almen praksis måneden forud for første akutte indlæggelse i 2017.