Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale/kommunale sundhedsvæsen

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, der belyser, ældre medicinske patienters kontakt med sundhedsvæsnet og kontaktflader mellem den regionale og kommunale sektor.

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

En af disse analyser er en afdækning den ældre medicinske patients kontakt med henholdsvis det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Analysen viser, at den ældre medicinske patient har en tættere kontakt til sundhedsvæsnet end den ældre befolkning generelt, hvor der er tætte kontaktflader mellem de regionale og kommunale sundhedsaktører for denne patientgruppe.

Dele af analysens resultater danner baggrund for Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient’, som er udgivet april 2016.

Analyse om ældre medicinske patienter

Læs 'Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje’ (PDF)

 

Mere om analysen om ældre medicinske patienter

 • Kort om analysens indhold og resultater

  Analysen ’Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje’ ser på, hvor meget den ældre medicinske patient er i kontakt med henholdsvis den kommunale og regionale del af sundhedssektoren sammenlignet med den ældre borger generelt. Derudover afdækkes, hvilke kontaktflader der er mellem den kommunale sundhedssektor og den regionale sundhedssektor (almen praksis og sygehuset) i forbindelse med pleje og behandling af den ældre medicinske patient.

  Ældre medicinske patienter er personer på 65 år og derover, som i løbet af 2014 har haft én eller flere medicinske sygehusindlæggelser.

  Analysen viser bl.a. at:

  • Godt en tiendel af de ældre var indlagt mindst én gang på en medicinsk afdeling, heraf var en tredjedel 80 år og derover
  • Halvdelen af de ældre medicinske patienter modtog en kommunal pleje- og omsorgsydelse, mens det gjaldt en femtedel af ældre borgere generelt (65+ år)
  • De gennemsnitlige udgifter til de ældre medicinske patienter var mere end 3 gange højere end for ældre generelt grundet flere sygehusbesøg og besøg hos egen læge
  • Antallet af kontakter til sygehus og almen praksis steg, jo mere intensiv kommunal pleje- og omsorgsydelse den ældre medicinske patient modtog

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.