National bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet

Den nationale bestyrelse skal gennem fælles beslutninger og initiativer sætte retning for udviklingen i digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet.

Kontakt

Regeringen, KL og Danske Regioner har med Økonomiaftalen for 2024 besluttet at etablere National bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet. Bestyrelsen er øverste besluttende samarbejdsorgan vedrørende digitale løsninger og infrastruktur, velfærdsteknologi, nye datadrevne teknologier og brugen af data til både patientbehandling, forskning, statistik og kvalitetsudvikling på sundheds- og ældreområdet. 

Baggrund

Danmark er et foregangsland, når det kommer til brug af digitale løsninger og sundhedsdata, og med de kommende udfordringer med personalemangel og stigende antal ældre med kroniske sygdomme stiger behovet for digitalisering og brug af sundhedsdata. 

Sundhedsvæsenet skal omstilles, så mere behandling sker digitalt i det nære sundhedsvæsen og eget hjem. Det kræver borgercentrerede løsninger, sammenhæng på tværs af sektorer, stærk fælles strategisk styring, prioritering af udvikling og vedligeholdelse og optimal udnyttelse af sundhedsdata til kvalitetsudvikling, forskning og life science. 

Derfor aftalte Regeringen, KL og Danske Regioner med Økonomiaftalen for 2024 at etablere en ny bestyrelse med beslutningskompetence på digitalisering og dataområdet. Bestyrelsen skal sikre en forsat stærk styring og realisering af gevinsterne ved digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet. 

Den nye bestyrelse trådte i kraft 1. januar 2024 og erstatter samtidig den tidligere nationale bestyrelse for sundheds-it og den tidligere nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

Formål

Samlet governance

Den nationale bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet skal sikre, at Danmark har en stærk fælles governance på tværs af kommuner, regioner og stat, der sikrer koordinering og prioritering af udvikling, implementering og brug af digitalisering og data inden for sundheds- og ældreområdet. 

Et digitalt og datadrevet sundhedsvæsen

Bestyrelsen skal sikre et effektivt sundhedsvæsen ved sikker brug af digitale løsninger og sundhedsdata, med fokus på behandling tæt på borgeren. Der arbejdes samtidigt for et princip om ’digitalt og teknologisk først’, hvor digitale løsninger, der har en dokumenteret effekt i forhold til at frigive tid i sundhedsvæsenet, er førstevalget. Ambitionen er et lærende sundhedsvæsen, hvor beslutninger og kvalitetsudvikling er datadrevet.

Prioritering af ressourcer

Bestyrelsen skal sikre, at tilgængelige ressourcer og kompetencer til udvikling af fælles løsninger prioriteres ved at fokusere på, hvad der giver størst værdi for borgere og sundhedsfaglige medarbejdere, og at det er i overensstemmelse med det politiske sundhedsfokus.

International orientering

Digitalisering og data er blevet en del af den globale dagsorden, og der er en stigende regulering fra EU. Derfor skal den nye bestyrelse sikre, at sundhedsvæsenet tilpasser sig globale digitale tendenser og EU-reguleringer. Der fokuseres på at udnytte internationale erfaringer og ny teknologi til gavn for borgere og sundhedspersonale, samt at integrere sundhedsområdet i den fællesoffentlige digitaliserings- og datadagsordener, der går på tværs af velfærdsområderne.

Cyber- og informationssikkerhed

På grund af den konstante trussel fra cyberangreb er der behov for et stærkt samarbejde for at bevare trygheden. Derfor skal bestyrelsen arbejde for et højt niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af sundhedsvæsenet.

Om bestyrelsen

 • Medlemmer af National bestyrelse for digitalisering og data

  Bestyrelsen består af 10 medlemmer:

  • Cecilie Louise Svane Olesen, afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand)
  • Thomas Fredenslund, direktør i Sundhedsdatastyrelsen
  • Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner
  • Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark
  • Mette Harbo, direktør i Center for IT og Medicoteknologi, Region Hovedstaden
  • Christian Harsløf, direktør i KL
  • Jan Nielsen, direktør i Aalborg Kommune
  • Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen
  • Aske Gade Jeppesen, kontorchef i Finansministeriet
  • Maren Sørensen, kontorchef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet

   

  Andre organisationer kan deltage i bestyrelsesmøder som observatører, når der behandles emner af relevans for dem.

 • Bestyrelsens opgaver

  Bestyrelsen har til opgave at:

  • rådgive den ansvarlige ressortminister (indenrigs- og sundhedsministeren) om aktuelle og strategiske emner inden for bestyrelsens genstandsfelt, herunder udviklingstendenser og barrierer af juridisk, økonomisk og organisatorisk karakter for brug af digitale løsninger og sundhedsdata samt fremdrift i projekter af særlig strategisk karakter. Bestyrelsen udarbejder en årlig ministerorientering, som offentliggøres
  • forestå den løbende opfølgning på fremdrift og gevinstrealisering af mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler samt kvalificere kommende politiske aftaler. 
   fastlægge et langsigtet målbillede for fællesoffentlig digital udvikling, kanaler og løsninger, samt mål for udvikling af overordnet it-arkitektur, dataanvendelse, standardisering mv.
  • sikre, at de teknologiske og digitale løsninger i sundhedsvæsnet imødekommer borgernes og de sundhedsfagliges behov, prioriteter og hensyn
  • varetage portefølje- og programansvar med et særligt fokus på strategisk vigtige fællesoffentlige programmer, projekter og porteføljer med henblik på at sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer og håndtering af afhængigheder, eskalering af problemstillinger mv. 
  • sikre stabil drift af fælles løsninger og infrastrukturer
  • sikre en samlet og koordineret indsats i forhold til at sikre et højt niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af sundhedsvæsnets sektorer
  • videndele om digitale løsninger fra ind- og udland med henblik på at understøtte udbredelse
  • orientere sig mod regulering fra EU og sikre, at der igangsættes de rigtige indsatser med henblik på at klargøre sundhedsvæsenet til implementering
  • indsamle viden og sikre en koordineret dialog med markedet og interesseorganisationer samt fælles krav og standarder til markedet.
 • Governance under bestyrelsen

  I forbindelse med sammenlægningen af de tidligere bestyrelser for henholdsvis data på sundheds- og ældreområdet og sundheds-it har den ny bestyrelse overtaget ansvaret for den underliggende governance på begge områder.

  Som udgangspunkt fortsætter udvalg, styregrupper, arbejdsgrupper m.m. deres aktiviteter i tråd med hidtidige planer, men det er målet, at den ny bestyrelse i løbet af 2024 skal tage stilling til, hvordan den underliggende governance fremover skal sammensættes.

  Se governance for de to tidligere bestyrelser, som nu er overtaget af National bestyrelse for digitalisering og data på sundheds og ældreområdet (PDF)