Strategi for digital sundhed 2018-2024

’Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle’ er overskriften på strategien, der er udarbejdet af regeringen, KL og Danske Regioner. Strategiens overordnede formål er at styrke det digitale samarbejde om sundhed for hver enkelt borger.

Kontakt

Med Strategi for digital sundhed 2018-2022 har regeringen, KL, og Danske Regioner i fællesskab sat rammerne for at lykkes med tværgående digitale indsatser på sundhedsområdet. Det skal bidrage til, at den enkelte oplever sundhedsvæsenet som ét sikkert og sammenhængende netværk, der er digitalt i sin natur og menneskeligt i sit virke.

I forbindelse med at regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om at videreføre arbejdet for den digitale omstilling af sundhedsvæsenet, er Strategi for digital sundhed 2018-2022 blevet forlænget til 2024.

Borgeren i centrum

Strategien sætter rammer og retning for de forandringer, som i de kommende år skal sikre, at Danmark fortsat indtager en international førerposition inden for digitalisering af sundhedsvæsenet. Digitalisering er et vigtigt redskab til at sikre, at flere opgaver kan løses tættere på og med borgeren som medaktør i forhold til egen sundhed. Samtidig kan arbejdsgangene for sundhedspersoner omkring borgeren gøres mere smidige.

En fleksibel ramme

Udover de fælles retninger og rammer, er der en indbygget fleksibilitet i arbejdet med at udmønte strategien, som giver plads til at nye lokale og nationale initiativer kan opstå. Derudover sikres det, at der løbende kan tages højde for den teknologiske udvikling. Innovation og vekselvirkning mellem fælles og lokale indsatser er centrale aspekter i strategien, som led i at skabe en bæredygtig sundhedsindsats til gavn for borgerne.

Indsatsområder

Strategiens formål opnås gennem et fællesoffentligt fokus på fem indsatsområder, der samler 27 konkrete indsatser, som skal realiseres frem mod 2024:

  1. Borgeren som aktiv partner
  2. Viden til tiden
  3. Forebyggelse
  4. Tillid og sikkerhed om data
  5. Fremdrift og fælles byggeblokke

Den nationale betyrelse for sundheds-it følger op på udmøntningen af strategien