Vision for bedre brug af sundhedsdata

En fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata skal i de kommende år bidrage til, at Danmark bliver internationalt førende i brug af sundhedsdata.

Kontakt

Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. 

En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Udfordringerne omhandler bl.a. manglende overblik over datakilder, administrativt tunge godkendelsesprocesser, vanskeligheder med at koble data på tværs af dataansvarlige myndigheder og utilstrækkelig analysekapacitet. Det vil parterne i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet løse i et ambitiøst, fællesoffentligt samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata.

Visionen er, at Danmark skal være internationalt førende i brug af sundhedsdata ved at skabe en mere enkel og smidig adgang til data, muliggøre avancerede dataanalyser på tværs af datakilder og sikre høj datasikkerhed og gennemsigtighed om brugen af data.

Fire målsætninger

Med visionen hæver parterne i fællesskab ambitionsniveauet og bygger videre på igangværende initiativer med et mål om at etablere fælles sammenhængende løsninger for brugerne. Visionen indeholder fire målsætninger, som parterne vil samarbejde om at realisere. De fire målsætninger er: 

  • Nem og hurtig adgang til ansøgning og godkendelse
  • Sikker og fleksibel adgang til data på en fælles national analyseplatform
  • Bedre og fælles dataservices 
  • Høj datasikkerhed og gennemsigtighed

Ambitionen for samarbejdet er samtidig at sikre, at Danmark er i front på den teknologiske udvikling på sundhedsdataområdet, og at det foregår med et vedholdent fokus på sikker, forsvarlig og gennemsigtig brug af data.

Det er parterne i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet – Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik og Nationalt Genom Center – der har udarbejdet den fælles vision. Visionen blev lanceret af Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet i september 2021.

Læs Vision for strategisk samarbejde for bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Realisering af visionen

Realiseringen af visionen indgår som en del af regeringens Strategi for Life Science 2021. Projektet bliver gennemført trinvist og vil bygge på igangværende initiativer, bl.a. Én indgang til sundhedsdata, Danmarks Datavindue hos Danmarks Statistik og regionale datastøttecentre.

Projektets fase 1 startede primo 2022 og fokuserer på analyse og opstilling af løsningsmodeller. Alle relevante brugere og interessenter vil blive inddraget, så løsningerne imødekommer deres behov og ønsker. Ved afslutningen af fase 1 omkring medio 2023 udvælges de løsningsmodeller, som skal udvikles i de efterfølgende faser.

Tidsplan for projektet

Governance for realisering af vision for bedre brug af sundhedsdata

Parterne har udarbejdet en overordnet køreplan, der opstiller faser og milepæle for projektets fase 1. Denne køreplan beskriver, hvordan projektet tilrettelægges, og hvilke leverancer der forventes at kunne gennemføres. Køreplanen vil løbende skulle tilpasses og udbygges i takt med, at projektet skrider frem.

Køreplan for realisering af vision for bedre brug af sundhedsdata
Overordnet køreplan for fase 1