European Health Data Space

Europa-Kommissionen har fremlagt et udkast til forordningen om et European Health Data Space (EHDS). Ønsket er at skabe en it-infrastruktur til deling af sundhedsdata på tværs af Europa.

Kontakt

Louise Nordentoft Furbo E: lofn@sundhedsdata.dk T: 2230 7231
Kenneth Bøgelund Ahrensberg E: keba@sundhedsdata.dk T: 7221 6837

Formålet med European Health Data Space er – nationalt og på tværs af EU – at:

  • øge borgernes digitale adgang til og kontrol med deres egne sundhedsdata
  • støtte borgernes frie bevægelighed i EU
  • fremme et EU-marked for elektroniske patientjournalsystemer, medicinsk udstyr og højrisikosystemer med kunstig intelligens (primær dataanvendelse)
  • skabe en sammenhængende, sikker og effektiv struktur for brug af sundhedsdata til forskning, innovation, politikudformning og lovgivning (sekundær dataanvendelse).

Europa-Kommissionen fremlagde udkastet til forordningen i 2022. Udkastet er stadig under behandling, så den endelige udformning er endnu ikke kendt.

EHDS-projekter

Til at understøtte forordningens overordnede målsætninger deltager Sundhedsdatastyrelsen i to projekter relateret til henholdsvis primær og sekundær brug af data: